NOVINKY

Podpora od Agosto Foundation - grantový program Perpedes 

Na základě veřejné výzvy s uzávěrkou 15. 8. 2018, obdržela nadace celkem 76 nominací, z nichž správní rada na doporučení výběrové komise schválila k podpoře 10 nominovaných subjektů. Vybrané spolky, iniciativy či jednotlivce podpoří nadace celkovou částkou 700.000 Kč, jednotlivě po 70.000 Kč. Jsme velmi poctěni, že jsme mezi vybranými projekty! Prostředky použijeme na zadání analýzy dopravní situace ve městě, která – jak doufáme – vyjde v neprospěch přeložky, kvůli které vila nesmyslně již několik let chátrá.

Město proti prohlášení památkou podalo rozklad, vila opět není památkou

Dne 12. 9. 2016 podalo Město Prachatice rozklad proti prohlášení Kralovy vily památkou. Následně proběhlo rozkladové řízení, které dopadlo v neprospěch vily. Ministerstvo kultury se rozhodlo dne 13. 2. 2018 zrušit památkovou ochranu z důvodu nezbytnosti výstavby přeložky II/141 v úseku Prachatice - Těšovice. Jsme si jistí, že přeložka ak, jak je přeložka zakreslena v územním plánu města Prachatice, nemůže splňovat základní normy a předpisy, jež jsou pro její výstavbu nezbytné. Přeložka navíc postrádá územní rozhodnutí pro část, která je zásadní pro napoení na již hotovou část přeložky 141 (úsek Nádražní - Nebahovská). Právě tentp nedořešený úsek zpochybňuje plán celé budoucí přeložky. Je jasné, že bez dořešení tohoto úseku nelze v žádném případě začít se stavbou přeložky, což potvrzuje i vyjádření ing. Klásy, ředitele krajského odboru dopravy, v Prachatickém deníku ze dne 24. 9. 2015. 


 

KRALOVA VILA PAMÁTKOU!!!

Dne 1. září 2016 byla Kralova vila v Prachaticích zapsána na seznam kulturních nemovitých památek, čímž byla odvrácena její plánovaná demolice. Moc děkujeme Vám všem, kteří jste naši práci podporovali a navštěvovali akce. Zvláštní poděkování potom patří:
Prof. PhDr. et PaedDr. Jindřichu Vybíralovi, CSc.
Prof. Ing. arch. Vladimíru Šlapetovi, DrSc.
Prof. Milanu Knížákovi, Dr. A 
Prof. PhDr. Rostislavu Šváchovi 
prof. PhDr. Bohumilu Jirouškovi, Dr.
Prof. PhDr. Peteru Fidlerovi
Mgr. Hynku Látalovi, Ph. D.
Ing. arch. Jakubu Nepustilovi
Ing. arch. Ondřeji Chybíkovi
Ing. arch. Karlu Zochovi
---------------------------------------------------------
Oficiální oslava prohlášení památkou se bude konat 23. 9., kde zahrají Kalle a Živé Kvety. Přijďte s námi tuto radostnou novinu oslavit!

 

PROGRAM NA PRVNÍ POLOVINU LÉTA 2016

NÁVŠTĚVA U HANSE KRALE

V polovině dubna podnikli členové našeho spolku výlet za panem Hansem Kralem, synem původního majitele Kralovy vily, který v domě do svých 15 let vyrůstal. Dozvěděli jsme se mnoho nových informací o původním vzhledu vily a především o tom, jak vypadal interiér a zahrada. Pevně věříme, že pan Hans Kral během léta dorazí i k nám do Prachatic.

PROGRAM NA JARO 2016

Program neustále doplňujeme, sledujte proto naše facebookové stránky 

OTEVŘENÝ DOPIS RADĚ MĚSTA PRACHATICE K VYPOVĚZENÍ NÁJEMNÍ SMLOUVY

 

16. 3. 2016 15:16

 

Vážení radní města Prachatice,

následujícím dopisem reagujeme na výpověď nájemní smlouvy objektu Kralovy vily (Nádražní 364, 38301 Prachatice, dále jen „Vila“) slečně Pavle Zelenkové. Na úvod je třeba zdůraznit, že smlouva byla uzavřena za účelem vytvoření centra společenských setkávání, nikoli pouze se záměrem zřízení komunitní zahrady.

                Dosavadní nájemkyně slečna Zelenková neporušila nájemní smlouvu ani v jednom bodě. Naopak splnila všechny cíle, které si vytyčila v projektu, s nímž vyhrála výběrové řízení (úklid interiéru a exteriéru, zasklení oken, odstranění plísně, malování, zavedení elektřiny a vody, vytvoření komunitní zahrady, pořádání kulturních akcí atd.). Dle běžného postupu by jí tedy měla být smlouva automaticky prodloužena, případně doplněna dodatkem, že pokud se Vila stane kulturní nemovitou památkou, nájem bude ukončen. Z blíže neurčených důvodů se tak ovšem nestalo a zmiňovaná smlouva byla vypovězena.

                Vaše údajné odůvodnění (nám známé z příspěvku Mgr. Bc. Radky Paulové na Facebooku a ústního sdělení PaeDr. Jana Klimeše), že výpověď proběhla z důvodu případného prohlášení Vily kulturní nemovitou památkou, považujeme za neadekvátní. Podle slov zaměstnankyně Ministerstva kultury ČR Bc. Elišky Černé se kulturní památka prohlašuje na základě památkových hodnot, dle Předpisu č. 20/1987 Sb., Zákona České národní rady o státní památkové péči, který majetkové vztahy neřeší a při rozhodování o prohlášení za kulturní památku nehrají roli.

              Ač je daná lokalita pro mnohé návštěvníky Prachatic tou první, se kterou se po příjezdu vlakem či autobusem setkají, působila značně periferně a zanedbaně. Vznikla zde ale iniciativa Živá vila, která se následně proměnila v zapsaný spolek. Její úsilí bylo podpořeno grantem renomované Nadace Via na vybudování komunitního centra a rozvoj komunitního života ve městě, což se opravdu podařilo. Členové a dobrovolníci z řad občanů následně vilu uklidili, vyvezli veškerý odpad, vymalovali, díky sponzorskému daru zasklili rozbitá okna, odstranili plísně a upravili zahradu. Také znovu zprovoznili sociální zařízení a zavedli elektrický proud. Díky tomu bylo možné uspořádat v prostorech Vily mnohé akce, často s nadregionálním charakterem (např. koncerty renomovaných interpretů a držitelů ceny Anděl a Apollo - Please The Trees nebo Kalle). Vila zároveň poskytla tolik chybějící zázemí pro místní hudební uskupení. Zmiňované aktivity vykonávali členové spolku ve svém volném čase bez ohledu na finanční, časovou i fyzickou náročnost. Tímto „oživením“ bylo zamezeno dosavadním sociálně-patologickým jevům v okolí Vily a také zbytečné degradaci objektu.

                Mimo hudební produkci byly ve Vile pořádány vernisáže, setkání pamětníků, přednášky, promítání dokumentů, komentované prohlídky a divadelní představení. V letních měsících se v areálu zahrady konalo hojně navštěvované veřejné pečení pizzy v peci, kterou postavili dobrovolníci. Vila se stala místem komunitního života občanů Prachatic různých generací, profesí i zájmů. Díky spolku se navíc zpestřil společenský a kulturní život v Prachaticích.

                Smysluplnost práce spolku Živá vila, z. s. dokládá také návštěvnost akcí, vysoká sledovanost našich facebookových stránek i počet signatářů petice za zachování vily J. N. Krale a přehodnocení přeložky II/141, jejíž součástí je i požadavek na využití vily ke společensky prospěšným aktivitám (k 14. březnu 620 osob), nemluvě o pozitivním přijetí z řad akademické obce (podpořili nás skutečné špičky v oboru, jen namátkou prof. PhDr. et PaedDr. Jindřich Vybíral, CSc., PhDr. Richard Biegel, Ph.D., prof. PhDr. Rostislav Švácha, Prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., prof. Milan Knížák, Mgr. Hynek Látal, Ph.D. a mnoho dalších).

                Vše, co bylo ve vile doposud vytvořeno, je v našem městě ojedinělou ukázkou výborně fungující a úspěšné občanské participace. Do iniciativy Živé vily se zapojil velký počet občanů nejen Prachatic, ale i okolí. Tito lidé formou dobrovolnické práce přispěli k oživení veřejného prostoru a dali najevo, že jim prostředí města, ve kterém žijí, není lhostejné. Také se ozvalo nemalé množství místních firem, které chtěly myšlenku obnovy Vily podpořit sponzorským darem. Jedinečnost dané problematiky reflektovala také média, která o Živé vile a práci dobrovolníků napsala velké množství článků do místních novin. Dokladem nadregionálního zájmu jsou mimo jiné reportáže České televize nebo články prestižního serveru Artalk.

                Ačkoli je architektonická, historická i kulturní hodnota domu zcela evidentní, je smutné a zarážející, že Město Prachatice, které si podle svých slov dlouhodobě zakládá na péči o nemovité kulturní památky, nechalo Vilu chátrat a dokonce se aktivně zasazovalo o její demolici. Spřátelený spolek Pelyněk ale jako první podal žádost o prohlášení Vily kulturní nemovitou památkou s nadějí, že bude v nejbližších měsících na seznam zapsána. V běžném případě mělo o zapsání Vily mezi památky zažádat samo Město Prachatice, a ne se k celé věci stavět zády nebo dokonce šířit petici za vybudování přeložky, která byla reakcí na snahy o zachování tohoto významného objektu.

Je samozřejmé, že pokud se vila památkou stane a město Prachatice prokáže jasný záměr jejího jiného využití, netrvá spolek Živá vila na dalším prodlužování nájemní smlouvy. Avšak jako subjekt, jehož přičiněním by se tak stalo, budeme požadovat, aby město hledalo využití domu v tradici, kterou započala Živá vila, tedy společenské a kulturní centrum, případně spolkový dům, který je ve městě potřeba a pro jehož umístění město zatím nemá prostory. I v případě, že by se město rozhodlo Vilu prodat, žádáme, aby byla dodržena ustanovení zmiňovaného zákona o státní památkové péči.

Ze všech výše uvedených důvodů žádáme o:

  •    Uzavření nové nájemní smlouvy se spolkem Živá vila, z. s.

Jsme připraveni o podmínkách smlouvy jednat a dohodnout se. Spolek Živá vila, z. s. nabízí provozování kulturního centra bez nákladů města a je přínosem z mnoha důvodů, které byly popsány výše. Ve Vile chceme působit nadále i z toho důvodu, že se obáváme o její osud v případě, že by zůstala bez využití. Chceme tedy dále naplňovat stanovy našeho spolku, ve kterých jsme si předsevzali o vilu pečovat.

  • Zaručení, že k případné demolici nedojde do doby, kdy budou zajištěny všechny právní náležitosti pro stavbu přeložky (stavební povolení, EIA a výkup potřebných pozemků)

Přeložka II/141, která je hlavním a jediným argumentem pro demolici vily, není aktuální. To vyplývá i z postoje Jihočeského kraje, který ji každoročně zařazuje mezi projekty se střední prioritou (nejbližší možný termín zahájení stavby je tedy za 7 – 15 let). Nevidíme tedy důvod, proč by měla vila do té doby znovu zbytečně chátrat. Využívání budovy ke společenským a kulturním akcím chápeme jako jednu z cest, jak smysluplně využívat tento cenný kulturní objekt.

                Dopis považujeme za otevřený, zaslali jsme ho také redakci Prachatickonews.cz, Deníku Prachatice, MF DNES, redakci Radničního listu, internetovému portálu Kulturně.com a týdeníku 5 + 2. Bude zveřejněn také na našich webových a facebookových stránkách. V e-mailové podobě potom bude přeposlán zastupitelům Města.

P.S.: Naše jednání není založené na zájmu jakýchkoli politických stran.

Živá vila, z. s.
Věžní 60
383 01 Prachatice

Barbora Staňková, Libor Staněk, František Kölbl, Kateřina Wagnerová,          Petr Koritenský, Dominika Staňková, Vojtěch Vošahlík

 

 

Prezentace Živá vila, z. s. na Pecha Kuche v Českých Budějovicích a ve Vodňanech

9.2.2016 10:11

 

Dne 18. 2. 2016 bude Živá vila, z. s. prezentovat svou práci na projektu s názvem PechaKucha v Českých Budějovicích (smyslem projektu Pecha Kucha je, aby prezentace byly co nejhutnější, aby si dokázaly udržet pozornost posluchačů. Během jednoho večera tak má každý z přednášejících 6 minut a 40 sekund, během nichž může předvést 20 obrázků, přičemž každý z nich může komentovat po dobu 20 sekund. Za jeden večer se obvykle vystřídá 14 účastníků). O měsíc později, 18. 3. 2016, budeme o Živé vile mluvit ve Vodňanech.

Setkání s dopravním odborníkem z ČVÚT

 

10.10.2015 11:42

 

Dnes jsme se sešli s panem Hanzlem (doktorandem dopravní fakulty ČVUT), Robertem Zemanem a Vilémem Tomanem (autorem petice na podporu obchvatu), abychom si promluvili o nutnosti přeložky:
Obchvat podle slov pana Hanzla vzhledem k hustotě dopravy - v roce 2010 zde projelo kolem 5700 vozidel za den - není zcela nutný. Jen pro představu - intenzita dopravy v Českém Krumlově je přes 11 tis. vozidel/den, v Týně nad Vltavou kolem 10300, a přesto tato města obchvat nemají. 
Pan Hanzl tedy navrhl to, že by fakulta ČVUT udělala nové sčítání dopravy, abychom znali současná čísla a podle nich by se jednalo dál. Otázkou je, jak se k této věci postaví Rada města Prachatice...

ONLINE PETICE

25.08.2015 17:50

 

Nově můžete podepsat naší Petici za zachování vily J. N. Krale podepsat také online pod tímto odkazem:
https://www.petice24.com/petice_za_zachovani_vily_johanna_nepomuka_krale_v_prachaticich_a

Navázání komunikace se synem stavebníka Hansem Kralem!

18.08.2015 12:43

 

Díky kontaktu s Böhmerwald Heimatkreis Prachatitz - organizaci odsunutých Němců z okresu Prachatice, se nám podařilo navázat kontakt s Hansem Kralem, synem Johanna Nepomuka Krale. Ten nám může objasnit mnoho neznámých informací - například původní vzhled interiéru vily.
V současné době domlouváme termín návštěvy pana Krale v Prachaticích.

 

Zahájení řízení o prohlášení vily kulturní nemovitou památkou

22.06.2015 15:19
 
 

Ministerstvo kultury ČR  na podnět Pelyňku, z. s. zahájilo dne 15.6.2015 správní řízení o prohlášení rodinného domu Johanna Nepomuka Krale v ulici Nádražní 364, na pozemnku st. p. č. 643, včetně pozemku st. p. č. 643, obec a okres Prachatice, Jihočeský kraj, za kulturní nemovitou památku. 

 

Petice za záchranu vily

30.05.2015 15:18

V současné době probíhá petiční akce na podporu vily J. N. Krale a přehodnocení přeložky II/141, které má vila ustoupit. 

 

 

PODPISOVÉ ARCHY JSOU K DISPOZICI:

  • přímo ve vile (v době konání akcí)

  • obchůdek U Barborky

  • čajovna U Hrušky

  • farmářský obchod

  • knihovna gymnázia (u pana Kadlece)

Kontakt

Živá vila, z. s. Věžní 60
Prachatice
38301
+420 732 825 503 zivavila@centrum.cz