Přeložka II/141

Kralova vila je odsouzena k demolici kvůli silniční přeložce II/141, která má vést v úseku Prachatice - Těšovice. Jedná se o projekt pocházející již ze 60. let minulého století. Dnes ovšem v žádném případě neodpovídá environmentálním, dopravním ani hygienickým normám.

Územní rozhodnutí pochází z roku 1997 a od té doby nedošlo k žádné aktualizaci nebo posunu. Územní rozhodnutí bylo prodlouženo v roce 2012 na 10 let do 31. 10. 2022 - tato lhůta 10 let je krajně podezřelá, zvláště k chabému zdůvodnění prodloužení: finanční a technická náročnost dané stavby. Takové zdůvodnění je pro takto velký projekt silně nedostačující. Dnes se podle zákona (§ 93, zák. č. 183/2006 Sb.) může územní rozhodnutí prodloužit maximálně o 5 let, a to s patřičným odůvodněním - to platí ovšem až od 1. 1. 2013.

Nesmyslnost projektu potvrdili dopravní projektanti ing. Jiří Vojta a Bc. Michal Šobr.

Neaktuálnost projektu potvrdil také na jednání zastupitelstva dne 29. 4. 2019 vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje (investor projektu) Ing. Jiří Klása. Ten navíc uvedl, že prioritou pro Jihočeský kraj jsou nyní přivaděče k dálnici. Díky opravě silnice II/145 v úseku Husinec - Běleč směřuje navíc naprostá většina tranzitní dopravy směrem na Vimperk, kde se napojí na hlavní silniční tah I/4 ve směru Praha - Hraniční přechod Strážný a Prachatice tak zcela mine. Tento trend se ještě zvýší po vybudování obchvatu Husince.

Navíc část přeložky (úsek Nádražní - Nebahovská), jež je pro napojení na již hotovou přeložku 141 zcela zásadní, nemá dosud vydané územní rozhodnutí. Právě tento nedořešený úsek je ale velmi problematický. Po konzultaci s několika dopravními projektanty se domníváme, že pokud by měla být stávající trasa dodržena, je nemožné, aby byly splněny požadavky současných norem. V těsné blízkosti plánované stavby se totiž nachází trvale obydlený objekt čp. 278 a je nemožné, aby mohly být splněny předpisy o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací. A to vůbec nemluvíme o tom, že od roku 1996 nedošlo k žádnému jednání s vlastníky dotčených pozemků. V současné chvíli je v majetku města Prachatice asi pouhých 20% ze všech pozemků.

Řídit se zastaralým plánem pocházejícím ze 60. let není dle nás ta správná cesta. V 50. letech, kdy ve městě docházelo k rozšiřování a modernizaci silniční sítě, byla například Slámova ulice téměř obchvatem města, již za pár let se ale stala ulicí téměř v centru. V současné podobě uvažovaná přeložka odděluje nejen propojení nově se rozvíjející části města za Žernovickou ulicí, ale především odděluje město od vlakového nádraží. Veřejným zájmem by měl být kvalitní rozvoj města. Stávající, nedořešený a nijak variantně neprověřený návrh přeložky tím rozhodně není.