Argumenty proti přeložce

 1. Územní rozhodnutí je vydáno pouze na část přeložky.
  Její zbývající část (úsek Nádražní - Nebahovská) nemá projektovou dokumentaci ani územní rozhodnutí a bez něho postrádá celá přeložka smysl. Bez dořešení tohoto úseku není přeložka kompletní a její stavba nemá zdůvodnění, což potvrzuje i vyjádření ing. Klásy, ředitele krajského odboru dopravy, v Jihočeském deníku (Jana Vandlíčková, Spolek chce vilu i silnici, ale jinudy, Prachatický deník, 24. 9. 2015).

  Pro zbývající část přeložky (Nádražní - Nebahovská) existuje zatím pouze zakreslený koridor v územním plánu města. Pokud by měla být stávající trasa dodržena, je nemožné, aby byly splněny požadavky současných norem. Jedná se především o:

  Předpis č. 272/2011 Sb. 
  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací 
  V těsné blízkosti plánované stavby se totiž nachází trvale obydlený objekt čp. 278 (parcelní číslo 551/1)

  Předpis č. 268/2009 Sb.
  Vyhláška o technických požadavcích na stavby, a to zejména § 8 odst. 1, c) a d)
  "Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
  (...)
  c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  d) ochrana proti hluku"
  Zde se jedná opět o dům čp. 278. Posuzován by měl bý i hluk, který v případě výstavby vznikne nad plánovanou přeložkou v ulici Rumpálova, která je hojně zabydlena, a také ve Starých Prachaticích.

  Předpis č. 183/2006 Sb. 
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 76 odst. 2
  "Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.) Zde opět narážíme na dům čp. 278.

 2. Při pořizování dokumentace ani při její aktualizaci v roce 2012 nebyl zohledněn kulturně historický a architektonický význam rodinného domu J. N. Krale.
  Tento význam byl v té době již obecně známý, neboť v roce 2007 byl rodinný dům J. N. Krale zařazen do publikace Slavné vily Jihočeského kraje. Nebyl tedy dodržen Předpis č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 23 odst. 4 ("Změnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby").

 3. Nebylo prověřeno alternativní umístění silnice, vzhledem k veřejnému zájmu zachování vily jako kulturního dědictví. 
  Stávající neúplná projektová dokumentace nemůže být argumentem proti vyhlášení domu Johanna Nepomuka Krale nemovitou kulturní památkou. Zvláště tehdy, když nebyl zohledněn jeho kulturní, historický a architektonický význam.


 4. Problémem je i samotná šířka volného prostoru pro vedení trasy přeložky.
  Mezi budovou č.p. 222 a vodotečí Živného potoka je 13 metrů což je velmi málo, a to protože:

  - jízdní pruh má mít šířku 3,5 m (máme dva = 7 m)
  - vodící proužek je široký 0,25 m (opět x2 = 0,5 m) 
  - zpevněná krajnice je široká 0,5 m (opět x2 = 1 m)
  - nezpevněná krajnice je široká 0,5 m (opět x2 = 1 m)
                                                                                                        Celkem tedy 9,5 m
  Vzhledem k umístění pevné překážky (budovy) z jedné strany a vodoteče potoka ze strany druhé, bude nepochybně nutné použít svodidla a ty mají vzhledem k nutné deformační zóně potřebnou šířku 1m prostoru (opět na obou stranách, takže to máme celkem 11,5 m). Dle aktuálně platné normy (ČSN 73 6101) je nutná minimálně tato šířka, a to ještě v případě nejužší komunikace s možnou rychlostí 80 km/h, tj. návrhová kategorie S 9,5. Pokud by bylo uznáno jako vhodné použití kategorie vyšší, je nutné připočítat další dva metry. V tomto výpočtu šířkového uspořádání nejsou ale započteny konstrukce zpevnění břehu Živného potoka a již zmiňovaná protihluková opatření.

 5. V souvislosti s výstavbou přeložky nebylo prozatím provedeno Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, tzv. EIA. 
  To bude nutné provést v případě započetí stavebního řízení. V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti (předpis č. 100/2001 Sb., § 2).
  Jelikož je v územním plánu v místě budoucí přeložky vyznačeno několik biokoridorů protínajících trasu přeložky a biocentrum, dále potok a jeho bezprostřední okolí je kategorizován jako významný krajinný prvek a v těsném sousedství Kralovy vily se nachází kvalitní vzrostlé stromy (patří mezi ně mj. i téměř stoletý buk lesní červenolistý, který je jediným svého druhu v Prachaticích), domnívám se, že budoucí nutné vypracování této studie bude mít zásadní vliv na osud plánované přeložky.