Přeložka II/141 - stručné shrnutí aktuálního stavu projektové dokumentace

13.02.2023

Kralova vila je odsouzena k demolici kvůli silniční přeložce II/141, která má vést v úseku Prachatice - Těšovice. Jedná se o projekt pocházející již z 60. let minulého století. Dnes ovšem v žádném případě neodpovídá environmentálním, dopravním ani hygienickým normám, je zastaralý, neaktuální a pro město nemá význam. Dokládají to následující fakta:

V říjnu 2022 vypršelo projektu silniční přeložky územní rozhodnutí a od té doby nevyvinul Jihočeský kraj coby investor stavby jakékoli úsilí k jeho obnovení. Projekt pocházel z roku 1996, byl ovšem projektován podle norem z roku 1986. Původní dokumentace pro vydání územního rozhodnutí byla zpracována před 23 lety – na základě dnes již zcela neplatných norem. V případě nové žádosti o územní rozhodnutí bude potřeba vypracovat projekt zcela nový. Přitom ale dosud není znám jasný přínos přeložky. Veřejným zájmem by měl být kvalitní rozvoj města - stávající, nedořešený a nijak variantně neprověřený návrh přeložky tím rozhodně není. V současné podobě uvažovaná přeložka totiž nejen, že odděluje nově se rozvíjející části města za Žernovickou ulicí, ale především odděluje město od vlakového nádraží.

V Prachaticích došlo po komunálních volbách v roce 2022 ke obměně vedení města. Nově je tak v plánu vytvořit generel dopravy, který má prověřit alternativní dopravní řešení s cílem zklidnit dopravní situaci v centrum města (především v lokalitě Malého náměstí). Uvažuje se o propojení ulice Husinecké v místě nad Starými Prachaticemi přímo na silnici II/141 ve směru na Těšovice. V případě realizace tohoto propojení by pak přeložka II/141 již nebyla vůbec potřebná. Zároveň by pak bylo možné skloubit kvalitní dopravní řešení Prachatic i zachování Kralovy vily.

Jako jediný argument při prověřování důležitosti dvou veřejných zájmů (Kralova vila vs. přeložka) bylo zmiňováno nebezpečí při přecházení chodníku u Základní školy Vodňanka. V tomto místě je ale od roku 2021 instalován radar měřící rychlost a doprava se zde díky němu ještě více zklidnila.

Zklidnění dokládají i čísla celostátního sčítání dopravy:

Rok

Počet vozidel/den (úsek 2-1944)

2005

5521

2010

5749

2015

6648*

2020

6211

*V roce 2015 se nekonalo celostátní sčítání dopravy, uvedená data vychází z dopravního průzkumu, který provedl ing. Jiří Vojta.


Ačkoli se intenzita dopravy v minulosti minimálně zvýšila, v roce 2020 opět lehce klesla. Posuzovaná křižovatka ulic Vodňanská - Nemocniční podle dopravních průzkumů bez problémů kapacitně vyhovuje a požadavky na ÚKD (Úroveň kvality dopravy) jsou splněny na všech jízdních pruzích. Obecně se pro měření kvality provozních podmínek na pozemních komunikacích používá šestistupňová škála AF (přičemž stupeň F je označení pro nevyhovující kvalitu). Úroveň kvality dopravy je na hlavních i vedlejších komunikacích zmiňované křižovatky na stupni A. To znamená, že dopravní tok je plynulý a v místě jsou naprosto plynulé dopravní podmínky. Řidiči jsou jinými řidiči ovlivňováni velmi zřídka, stupeň vytížení je velmi nízký. Řidiči mohou svou rychlost volně volit podle charakteru úseku. V proudu vozidel mají v plném rozsahu volnost pohybu, a to i z hlediska volby jízdního pruhu.

Podle dopravního průzkumu projíždí po současné silnici II/14 převaha osobních a dodávkových vozů do 3,5 tuny (jedná se o 94% všech vozidel – viz obrázek), které převážně směřují do centra města. Realizace stavby přeložky by tedy tato čísla nijak nesnížila a byla by pravděpodobně pouze neefektivní a špatnou investicí veřejných peněz.

Přeložka silnice II/141 není v současné době investorem (Jihočeský kraj) zařazena mezi prioritní. Jak uvedl na jednání zastupitelstva města Prachatice dne 29. 4. 2019 vedoucí odboru dopravy a silničního hospodářství Jihočeského kraje, prioritou pro Jihočeský kraj jsou přivaděče k dálnici. Díky opravě silnice II/145 v úseku Husinec - Běleč směřuje navíc naprostá většina tranzitní dopravy směrem na Vimperk, kde se napojí na hlavní silniční tah I/4 ve směru Praha - Hraniční přechod Strážný a Prachatice tak zcela mine. Tento trend se ještě zvýší po vybudování obchvatu Husince (vydané platné územní rozhodnutí) a Vlachova Březí (v současnosti se již realizuje). Potvrzuje to i krok města Volary, které vypustilo přeložku silnice II/141 v jihovýchodní části města ze svého územního plánu již v roce 2017. V diskusi na jednání zastupitelstva města Volary se přitom nenašel jediný zásadnější argument, který by zachování obchvatu plánu podpořil. „Komplikace, které by na druhé straně realizace obchvatu přinesly, mne vedou k názoru spíše obchvat zrušit a více tlačit na to, aby se transitní nákladní doprava odklonila ve směru na Husinec, Vimperk a Strážný," komentoval tehdy pro Deník návrh zastupitel Martin Janda. Přeložka II/141 v úseku Prachatice-Těšovice není dokonce uvedena ani v kompletním přehledu plánovaných dopravních staveb na webu Jihočeského kraje (viz https://dopravnistavby.kraj-jihocesky.cz/dopravn-stavby/5).V listopadu 2019 zpracovala firma BLAHOPROJEKT, s.r.o. expertizu původní plánové dokumentace, ze které vyplývají dosud neznámé a velmi problematické body, ukazující na nepřipravenost projektu:

 • Je nutné vyřešit napojení na kruhovou křižovatku u Těšovic (v původním plánu zde byla navrhována mimoúrovňová křižovatka) – poměrně problematické vzhledem k velkému převýšení trasy

 • V celém úseku vede přeložka podél železniční trati v souběhu tak těsném, že mají silniční i drážní zemní tělesa společný příkop – to je velký problém vzhledem k současným požadavkům Správy železnic

 • Kromě Kralovy vily stojí v cestě budova někdejšího hostince – dnes zcela opravený a obývaný dům – v rámci stavby by musel být vyvlastněn a následně odstraněn, stejně tak jako sídlo a parkoviště společnosti M.M.K. PT nebo sídlo společnosti Růžička

 • Není dořešen chodník ani přechod směrem k vlakovému nádraží

 • V těsné blízkosti přeložky se nacházejí 3 železniční přejezdy – dle platné normy nelze splnit podmínku minimální vzdálenosti hranice křižovatky od nebezpečného pásma přejezdu min. 10 metrů (dostupných je pouze 5,48 m) u křižovatky silnice II/141 se silnici III/12259 (křižovatka v Nebahovské ulici)

Pro úplnost a přehlednost informací lze uvést již známá fakta, která jen potvrzují tvrzení, že projekt přeložky je jen těžko realizovatelný:

Část přeložky (úsek Nádražní - Nebahovská), jež je pro napojení na již hotovou přeložku zcela zásadní, nemá dosud zpracovanou projektovou dokumentaci a tudíž ani vydané platné územní rozhodnutí. Bez tohoto úseku ovšem postrádá celá přeložka smysl. Bez dořešení tohoto úseku není přeložka kompletní a její stavba nemá zdůvodnění. Právě tento nedořešený úsek je ale velmi problematický. Pokud by měla být stávající trasa dodržena, je nemožné, aby byly splněny požadavky současných norem:

 • Předpis č. 272/2011 Sb.
  Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)
  V těsné blízkosti plánované stavby se totiž nachází trvale obydlený objekt čp. 278 (parcelní číslo 551/1)

 • Předpis č. 268/2009 Sb.
  Vyhláška o technických požadavcích na stavby, a to zejména § 8 odst. 1, c) a d)
  "Stavba musí být navržena a provedena tak, aby byla při respektování hospodárnosti vhodná pro určené využití a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou:
  (…)
  c) ochrana zdraví osob a zvířat, zdravých životních podmínek a životního prostředí,
  d) ochrana proti hluku"
  Zde se jedná opět o dům čp. 278. Posuzován by ale měl bý i hluk, který v případě výstavby vznikne nad plánovanou přeložkou v ulici Rumpálova, která je hojně zabydlena, a také ve Starých Prachaticích.

 • Předpis č. 183/2006 Sb. 
  Zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zejména § 76 odst. 2
  "Každý, kdo navrhuje vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je povinen dbát požadavků uvedených v § 90 a být šetrný k zájmům vlastníků sousedních pozemků a staveb, za tímto účelem si může vyžádat územně plánovací informaci, nejsou-li mu podmínky využití území a vydání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu známy.) Zde opět narážíme na dům čp. 278.

Od roku 1996 nedošlo k žádnému jednání s vlastníky dotčených pozemků. V současné chvíli je v majetku města Prachatice nebo Jihočeského kraje zhruba pouhých 20% ze všech dotčených pozemků. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových dokonce pravidelně nabízí pozemky nacházející se podél železniční trati, které jsou určeny pro záměr úpravy a homogenizace úseku silnice II/141 Prachatice – Těšovice, v aukci k odkupu (viz například aukční vyhláška č . E A S / P T / 1 5 - 202 3).

Při pořizování dokumentace ani při její aktualizaci v roce 2012 nebyl zohledněn kulturně historický a architektonický význam rodinného domu J. N. Krale. Tento význam byl v té době již obecně známý, neboť v roce 2007 byl rodinný dům J. N. Krale zařazen do publikace Slavné vily Jihočeského kraje. Nebyl tedy dodržen Předpis č. 501/2006 Sb. o obecných požadavcích na využívání území, § 23 odst. 4 ("Změnou stavby [§ 2 odst. 5 stavebního zákona] nesmí být narušeny urbanistické a architektonické hodnoty stávající zástavby"). V případě, že dojde k tvorbě nového projektu přeložky, jeho zhotovitel bude ale již nucen přihlédnout k architektonické hodnotě Kralovy vily, která je dnes zcela jasná a nepopiratelná. Byla potvrzena mnoha špičkovými odborníky (prof. PhDr. PaedDr. Jindřich Vybíral, Dsc., prof. Ing. Arch. Vladimír Šlapeta, DrSc., Hon. FAIA, prof. Milan Knížák, Dr. A., prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., prof. PhDr. Peter Fidler, …) a pracovníky NPÚ ÚOP v Českých Budějovicích, kteří v roce 2015 jednoznačně podpořili návrh Kralovy vily za kulturní nemovitou památku. Také nepravomocné rozhodnutí Ministerstva kultury ČR o prohlášení vily kulturní nemovitou památkou z roku 2016 tuto hodnotu více než potvrzuje. V případě obnovení územního rozhodnutí již musí být na hodnotu Kralovy vily brán zřetel a silnice by se tak vile měla vyhnout – musí být proto vypracováno alternativní vedení trasy přeložky, které do dnešních dnů nebylo prověřeno. Vzhledem k veřejnému zájmu zachování vily jako kulturního dědictví nemůže být stávající neúplná projektová dokumentace argumentem proti vyhlášení domu Johanna Nepomuka Krale nemovitou kulturní památkou.

V souvislosti s výstavbou přeložky nebylo prozatím provedeno Vyhodnocení vlivů stavby na životní prostředí, tzv. EIA.  V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí. Posuzují se vlivy na veřejné zdraví a vlivy na životní prostředí, zahrnující vlivy na živočichy a rostliny, ekosystémy, půdu, horninové prostředí, vodu, ovzduší, klima a krajinu, přírodní zdroje, hmotný majetek a kulturní památky, vymezené zvláštními právními předpisy a na jejich vzájemné působení a souvislosti (předpis č. 100/2001 Sb., § 2). V územním plánu je v místě budoucí přeložky vyznačeno několik biokoridorů protínajících trasu přeložky a také biocentrum. Živný potok a jeho bezprostřední okolí je zároveň významným krajinným prvkem ve městě Prachatice. V těsném sousedství Kralovy vily se nachází kvalitní vzrostlé stromy (patří mezi ně mj. i stoletý buk lesní červenolistý, který je jediným svého druhu v Prachaticích). Budoucí nutné vypracování této studie bude mít tedy také zásadní vliv na osud plánované přeložky.