Náš názor na zveřejnění záměru odkupu pozemku, včetně Kralovy vily

09.02.2022

Dne 9. 2. 2022 se konalo další jednání zastupitelstva města Prachatice. V bodě č. 2 - Majetkové otázky - se řešil možný prodej Kralovy vily do rukou soukromého majitele. Ačkoli jsou zde určitá rizika soukromého vlastnictví, v prodeji vidíme možné řešení, jak stavbu ochránit před nesmyslným chátráním a rizikem demolice, i za cenu toho, že bychom zde již zřejmě nemohli nadále působit a provozovat kulturní centrum. Současné vedení města si přes naši veškerou a dlouholetou snahu stále není vědomo hodnoty domu a jeho přínosu pro celý region a my nemáme kapacitu ani dostatek finančních prostředků na plnohodnotnou a celkovou rekonstrukci. Nájemní smlouvu máme vždy jen na jeden rok a nemůžeme tak udělat ani nějaký dlouhodobý výhled.

S žadatelem o koupi jsme se několikrát setkali a troufáme si tvrdit, že:

  • chápe a dokáže ocenit architektonickou hodnotu domu
  • není proti prohlášení stavby kulturní nemovitou památkou
  • v případě koupě by provedl základní sanační práce a postupem času objekt citlivě rekonstruoval pro původní účely bydlení· v minulosti se setkal s Hansem Kralem (synem původního majitele domu), jemuž svůj záměr a vizi přednesl. Díky tomu zná historii domu a může na ni s respektem navázat

Věřte, že to pro nás není jednoduché. V tom domě máme srdce a představit si bez něj život už ani neumíme. Nicméně nám jde především o jeho zachování, proto z výše uvedených argumentů žádost o zveřejnění záměru odkupu Kralovy vily včetně pozemku naše předsedkyně Barbora (zvolená do zastupitelstva za Živé Prachatice) při hlasování podpořila. Usnesení nicméně nebylo přijato a záměr prodeje pozemku parc. č. 362/5, jehož součástí je Kralova vila, nebude zveřejněn. Dům tak zůstává v majetku města a nadále je odsouzený k demolici kvůli stavbě silniční přeložky. O té se nyní opět populisticky před volbami říká, že k její realizaci dojde dokonce již v roce 2024. Toto tvrzení jihočeského hejtmana Kuby pokládáme za manipulativní a lživé. Máme k tomu dostatečné argumenty: 

  • jsme si jisti (a máme to potvrzené dokonce z expertizy Jihočeského kraje), že přeložka tak, jak je nyní vyprojektovaná, není realizovatelná - původní dokumentace pochází z r. 1996 
  •  nejsou vykoupené pozemky - od roku 1996 nedošlo k žádnému jednání s vlastníky dotčených pozemků (kromě Kralovy vily stojí v cestě budova někdejšího hostince - dnes zcela opravený a obývaný dům, dále sídla několika firem a další soukromé objekty). Jihočeský kraj je vlastníkem pouze cca 20% dotčených pozemků 
  • územní rozhodnutí vyprší v říjnu 2022 a v případě obnovení celého procesu územního řízení v plném rozsahu již projektanti budou muset brát v potaz kulturně-historický a architektonický význam domu J. N. Krale, neboť jej potvrdili nejen odborníci z NPÚ a Ministerstva kultury ČR, ale také přední historici architektury zabývající se moderní architekturou. Na to si dáme obzvlášť pozor a v případě nedodržení jsme ochotni bránit se právně 
  • není dořešena pěší doprava v Nádražní ulici (chodník ani přechod k vlakovému nádraží) není dořešeno napojení přeložky na kruhový objezd u Těšovic v celém úseku vede přeložka podél železniční tratě, v těsné blízkosti přeložky se nacházejí 3 železniční přejezdy - není vyřešeno se správou železnic (u jednoho železničního přejezdu dokonce nelze splnit podmínku minimální vzdálenosti hranice křižovatky od nebezpečného pásma přejezdu min. 10 m - dostupných je pouze 5,48 m

Nicméně to, že Kralova vila zůstává v majetku města a nebude se prodávat, má i své výhody:

  • stále se jedná o veřejný zájem a my tak můžeme využívat svých občanských práv, žádat o informace, podávat připomínky atd. 
  • jak už bylo řečeno, na podzim budou volby a třeba se obmění vedení města a tím se změní i pohled na nutnost budování nesmyslné přeložky - s tím nám musíte jakožto voliči pomoci ;)
  •  náš spolek Živá vila může nadále v objektu provozovat svou činnost - slibujeme, že ačkoli nemáme právo ani dostatek financí na celkovou rekonstrukci, pokusíme se o dům maximálně pečovat a co nejvíce zabránit jejímu dalšímu chátrán