Stanovy spolku

Čl. 1

Název, forma a sídlo

Spolek Živá vila, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Má sídlo ve Věžní 60, 38301 Prachatice.

 

Čl. 2

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, v němž se spolčili zastánci Kralovy vily (pozemek a stavba čp. 364 v ul. Nádražní, 38301 Prachatice; dále jen „Vila“) k aktivní činnosti na její zachování a k popularizaci tohoto cíle. K činnostem spolku patří také pořádání kulturních a společenských akcí, které mají zvýšit povědomí občanů o významu tohoto objektu. Dále spolek provozuje tzv. neobvyklý kulturní prostor a komunitní zahradu a tím oživuje Vilu. Spolek může spolupracovat nebo se sdružovat s obdobnými organizacemi v rámci republiky nebo i v zahraničí, spolupracovat s orgány obce, okresu a s ostatními organizacemi.

 

Čl. 3

Základní účely spolku

Základními účely spolku jsou:

a) ochrana přírody a krajiny, což je hlavním posláním spolku,

b) zachování Vily jako kulturního dědictví a zvyšování povědomí o jejím významu,

c) ochrana údolí Živného potoka,

d) hledání vize budoucího využití Vily a jejího okolí.

 

Čl. 4

Formy činnosti spolku

Hlavními formami činnosti jsou:

a) organizování kampaní, občanských shromáždění a petičních akcí na záchranu Vily,

b) pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře),

c) pořádání kulturních a společenských akcí (koncerty, výstavy),

d) účast ve správních i jiných řízeních, při nichž mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny a zájmy Vily, jako kulturního dědictví i jako případné nemovité kulturní památky podle zákona,

e) praktická spolupráce s jinými právnickými osobami a institucemi,

f) poskytování obecně prospěšných (bezplatných) služeb v oblasti ochrany životního prostředí, krajiny a kulturních hodnot Vily a jejího okolí,

g) údržba, drobné opravy a provoz Vily,

h) provozování komunitní zahrady.

 

Čl. 5

Vznik a zánik členství, práva a povinnosti členů

1. Členem spolku se může stát fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území ČR.

2. Členství vzniká dnem, kdy výbor spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat: jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, e-mailovou adresu, případně telefonické spojení, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele. Výbor spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.

3. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím nebo vyloučením člena pro hrubé porušování stanov.

4. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činností přípravného výboru.

5. Práva člena spolku:

  • účastnit se veškeré činnosti spolku, volit výbor spolku a další orgány spolku a být volen do těchto orgánů,

  • spolurozhodovat o hospodaření spolku,

  • předkládat návrhy, připomínky a náměty k činnosti spolku.

6. Člen spolku je povinen zejména:

  • dodržovat stanovy spolku,

  • podílet se na činnosti spolku,

  • svědomitě vykonávat funkce v orgánech spolku, do nichž byl jmenován či volen,

  • sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených v přihlášce.

 

 

Čl. 6
Orgány spolku

Orgány spolku jsou:

- Členská schůze (nejvyšší orgán spolku)

- Výbor spolku (výkonný – řídící orgán spolku)

- Předseda spolku (statutární orgán spolku)


 

Oddíl 1 – Členská schůze

1. Nejvyšším orgánem spolku je schůze všech jeho členů – členská schůze.

2. Členská schůze je svolána aby

- schválila případné změny stanov,

- zvolila na roční funkční období tříčlenný výbor spolku, případně tento výbor spolku odvolala

- schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období,

- určila koncepci činnosti spolku na další období,

- stanovila výši členských příspěvků,

- schválila rozpočet spolku na příští období,

- zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku,

- rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně

- vyloučila člena pro hrubé porušování stanov

3. Zasedání členské schůze je svoláváno předsedou spolku podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Předseda je povinen svolat do jednoho měsíce členskou schůzi, pokud ho o to požádá písemně alespoň jedna třetina členů spolku. Informaci o konání zasedání členské schůze zasílá předseda členům spolku písemně nebo elektronickou poštou na kontaktní adresu, kterou člen uvedl do seznamu členů.

4. Členská schůze je usnášeníschopná, účastní-li se jejího zasedání třetina všech členů spolku. Není-li členská schůze schopna se usnášet, je svolána náhradní členská schůze do jednoho měsíce ode dne původního konání. Tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů. Členská schůze rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů spolku. Každý člen má při rozhodování jeden hlas; hlasy členů si jsou rovny.

5. Z jednání shromáždění členů vyhotoví předseda zápis do 30 dnů ode dne jeho konání. Zápis obsahuje termín konání, přijatá usnesení, datum vyhotovení zápisu a podpis předsedy, místopředsedy a člena výboru. Zápis se členům zpřístupní v sídle Spolku a bude členům spolku rozeslán elektronickou poštou.

 

Oddíl 2 – Výbor spolku

1. Výbor spolku je výkonným, řídícím orgánem spolku. Výbor má tři členy. Členové Výboru jsou voleni členskou schůzí na funkční období jednoho roku. Opakovaná volba je možná.

2. Výbor Spolku je řízen předsedou spolku a zejména:

- připravuje a projednává zásady rozvoje spolku

- připravuje a projednává stanovy spolku a změny těchto stanov,

- volí a odvolává ze svého středu předsedu, místopředsedu,

- hospodaří s prostředky spolku v souladu s rozpočtem schváleným valnou hromadou, zpracovává výroční zprávu o činnosti a hospodaření spolku za předchozí kalendářní rok,

- vede účetnictví spolku,

- zajišťuje administrativní činnost spolku,

- dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku spolku,

- zajišťuje spolupráci s třetími subjekty a přípravu akcí pořádaných spolkem,

- provádí a řídí veškeré další činnosti směřující k naplňování cílů spolku.

3. Výbor spolku se schází dle potřeby. Může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomna nadpoloviční většina a zároveň je přítomen předseda. Rozhodnutí je schváleno, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.

4. Přijímání rozhodnutí lze i per rollam.

5. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena výboru spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění výboru spolku.

 

Oddíl 3 – Předseda, Místopředseda

1. Předseda, místopředseda je volen Výborem na funkční období jednoho roku. Opakovaná volba je možná.

2. Předseda je statutárním orgánem spolku. Předseda zastupuje Spolek navenek a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis. Předseda je oprávněn rozhodovat o otázkách spojených s fungováním spolku na základě usnesení výboru spolku.

3. Místopředseda zastupuje předsedu v době jeho nepřítomnosti či nemožnosti jednat za spolek a přebírá po tuto dobu jeho povinnosti. Místopředseda jedná jménem spolku a podepisuje se za spolek tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu spolku připojí svůj podpis.

4. Předseda je zejména povinen:

- svolávat zasedání členské schůze,

- vést řádně agendu členské schůze a seznam členů spolku,

- archivovat veškeré zápisy ze zasedání členské schůze,

- archivovat veškeré zápisy ze zasedání výboru

- jednat s orgány státní správy ve věci plnění cílů a činností spolku uvedených v čl. 4 těchto stanov,

- vykonávat funkci pokladníka,

- odpovídá za výběr členských příspěvků a vedení pokladny na jednotlivých akcích,

- předseda svolává a řídí zasedání výboru.


 

Čl. 7
Zásady hospodaření spolku

1. Spolek hospodaří s majetkem (hmotné a finanční prostředky), který nabyl při svém vzniku a v průběhu své činnosti. Hospodaření se řídí obecně závaznými právními předpisy.

2. Zdrojem příjmů jsou

- členské příspěvky,

- zisk finančních prostředků nezbytných pro činnost spolku formou jednání se sponzory, účastí v grantových řízení, apod.,

3. Prostředky vynakládá spolek výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.

4. S výsledky hospodaření seznamuje výbor spolku členy spolku na každé členské schůzi.

5. Kontrola hospodaření je prováděna průběžně výbrem spolku a jedenkrát ročně při výroční členské schůzi.

6. Po zániku spolku budou veškeré finanční prostředky předány jiné právnické osobě s příbuzným předmětem činnosti.


 

 

Čl. 8
Zánik spolku

Spolek zaniká:

a) dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným spolkem na základě rozhodnutí členské schůze spolku,

b) pravomocným rozhodnutím státních orgánů.

 

Čl. 9
Závěrečná ustanovení

1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.

2. Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 12.7.2015. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Kontakt

Živá vila, z. s. Věžní 60
Prachatice
38301
+420 732 825 503 zivavila@centrum.cz